درمان قطعی و رایگان کرونا توسط حکیم دکتر روازاده‌

هو الشافی. اطلاعیه شماره چهار احیای سلامت در خصوص درمان قطعی و رایگان کرونا توسط حکیم دکتر روازاده‌ پیرو دستور وزیر محترم بهداشت، درم...

ادامه مطلب